Trung tâm hành hương Núi đá Đức Mẹ Bảo Nham
12
Trực tiếp Thánh Lễ CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A

Trực tiếp Thánh Lễ CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A

CHIỀU THỨ BẢY TUẦN CHẦU ĐỀN TẠ CHÚA GIÊ-SU THÁNH THỂ Giáo xứ Bảo Nham, ngày 14/10/2023

Thánh Lễ KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI & NHẬN SỨ VỤ PHỤ TÁ GIÁO XỨ BẢO NHAM

Thánh Lễ KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI & NHẬN SỨ VỤ PHỤ TÁ GIÁO XỨ BẢO NHAM

1: Cha Giuse Nguyễn Ngọc Liêm 2: Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thế Thìn, M.S.A 3: Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Đức Luân, M.S.A Bảo nham, ngày 01/10/2023